Upcoming Videos

ह्याङला घेताङ || Ep-54 || Nepal Tamang Ghedung, Israel | Dr. Bhawana Tamang | Dharma TV
ह्याङला घेताङ || Ep-53 || Nepal Tamang Ghedung, Israel | Bishal Kaltan | Dharma TV
ह्याङला घेताङ || Ep-52 || Nepal Tamang Ghedung, Israel | Jit Bahadur Bot | Dharma TV
ह्याङला घेताङ || Ep-51 || Nepal Tamang Ghedung, Israel | Jaya Goley Tamang | Dharma TV
ह्याङला घेताङ || Ep-50 || Nepal Tamang Ghedung, Israel | Kriti Tamang Gole | Dharma TV
ह्याङला घेताङ || Ep-49 || Nepal Tamang Ghedung, Israel | Sujan Kumar Moktan | Dharma TV
ह्याङला घेताङ || Ep-48 || Nepal Tamang Ghedung, Israel | Aang Kaji Sherpa |
ह्याङला घेताङ || Ep-47 || Nepal Tamang Ghedung, Israel | Kumar Ghising Tamang | Dharma TV
ह्याङला घेताङ || Ep-46 || Nepal Tamang Ghedung, Israel | Dr. Ujwal Thokar Tamang | Dharma TV
ह्याङला घेताङ || Ep-44 || Nepal Tamang Ghedung, Israel | Kp Palungwa| Dharma TV
ह्याङला घेताङ || Ep-45 || Nepal Tamang Ghedung, Israel | Roj Moktan Tamang | Dharma TV
ह्याङला घेताङ || Ep-43 || Nepal Tamang Ghedung, Israel | Chandra Kumar Dong Tamang | Dharma TV
ह्याङला घेताङ || Ep-42 || Nepal Tamang Ghedung, Israel | Chandra Kumar Moktan Tamang | Dharma TV
ह्याङला घेताङ || Ep-41 || Nepal Tamang Ghedung, Israel | Mukta Singh Tamang | Dharma TV
ह्याङला घेताङ || Ep-40 || Nepal Tamang Ghedung, Israel | Tika Bomjan Tamang | Dharma TV
Hyangla Getang-Ep-20 Nepal Tamang Ghedung Israel | Tula Ram Tamang
Hyangla Getang-Ep-14 Nepal Tamang Ghedung Israel | Pema Pakhrin Tamang
ह्याङला घेताङ || Ep-40 || Nepal Tamang Ghedung, Israel | Tika Bomjan Tamang | Dharma TV
ह्याङला घेताङ || Ep-39 || Nepal Tamang Ghedung, Israel | Nabin Moktan Tamang | Dharma TV
ह्याङला घेताङ || Ep-38 || Nepal Tamang Ghedung, Israel | Dr. Ganesh Yonjan Tamang | Dharma TV
ह्याङला घेताङ || Ep-37 || Nepal Tamang Ghedung, Israel | Subha Lal Ghalan Tamang | Dharma TV
ह्याङला घेताङ || Ep-36 || Nepal Tamang Ghedung, Israel | Deu Bahadur Rana Magar |
ह्याङला घेताङ || Ep-35 || Nepal Tamang Ghedung, Israel || Sundar Yonjan Tamang | Tek Thapa
ह्याङला घेताङ || Ep-34 || Nepal Tamang Ghedung, Israel || Sundar Yonjan Tamang ||Ram Magar
ह्याङला घेताङ || Ep-33 || Nepal Tamang Ghedung, Israel || Sundar Yonjan Tamang || Gobinda Chhantyal
ह्याङला घेताङ || Ep-32 || Nepal Tamang Ghedung, Israel || Sundar Yonjan Tamang || Dharma Television
ह्याङला घेताङ || Ep-31 || Nepal Tamang Ghedung, Israel || Sundar Yonjan Tamang || Dharma Television
HYANGLA GHETANG || EP-30 || KUMAR LINGDEN MIRAK || SUNDAR YONJAN TAMANG
Hyangla Getang-Ep-29 Nepal Tamang Ghedung Israel | Dr. Keshab Man Shakya
Hyangla Getang-Ep-28 Nepal Tamang Ghedung Israel | Shankar Limbu
Hyangla Getang-Ep-27 Nepal Tamang Ghedung Israel | Mahamahim Kanta Rizal
Hyangla Getang-Ep-26 Nepal Tamang Ghedung Israel | Rup Yonjan Tamang
Hyangla Getang-Ep-25 Nepal Tamang Ghedung Israel | Indra Lal gole Tamang
Hyangla Getang-Ep-24 Nepal Tamang Ghedung Israel | Yubraj Karki
Hyangla Getang-Ep-23 Nepal Tamang Ghedung Israel | Rosy Moktan Tamang
Hyangla Getang-Ep-22 Nepal Tamang Ghedung Israel | Jagat Man Dong
Hyangla Getang-Ep-21 Nepal Tamang Ghedung Israel | Phul Kumar Bomjan
HYANGLA GHETANG || EP-19 | तामाङ भाषा नजानेकाले तामाङ सेलो गित गाउन सकिएन:मिलन लामा | Urmila Tamang
Hyangla Getang-Ep-18 Nepal Tamang Ghedung Israel | Usa Pakhrin Tamang
Hyangla Getang-Ep-17 Nepal Tamang Ghedung Israel | Bishwo Dong Tamang
Hyangla Getang-Ep-16 Nepal Tamang Ghedung Israel | Mithu Devi Lama Tamang
Hyangla Getang-Ep-15 Nepal Tamang Ghedung Israel | Sujan Lama Tamang
Hyangla Getang-Ep-13 Nepal Tamang Ghedung Israel | Subas Pakhrin Tamang
Hyangla Getang-Ep-12 Nepal Tamang Ghedung Israel | Binesh Tamang
Hyangla Getang-Ep-11 Nepal Tamang Ghedung Israel | Dharma Tamang
Hyangla Getang-Ep-10 Nepal Tamang Ghedung Israel | Parshuram Tamang
Hyangla Getang-Ep-09 Nepal Tamang Ghedung Israel | Amrit Yonjan Tamang
Hyangla Getang-Ep-08 Nepal Tamang Ghedung Israel | Ajitman Tamang
Hyangla Ghetang Ep-07 | Nepal Tamang Ghedung Israel | Ganesh Yonjan Tamang
Hyangla Ghetang Ep-06 | Nepal Tamang Ghedung Israel |Kaziman Titung Tamang
Hyangla Ghetang Ep-05 | Nepal Tamang Ghedung Israel | Mohan Gole.
Hyangla Ghetang Ep-04 | Nepal Tamang Ghedung Israel | Ang Kaji Sherpa
Hyangla Ghetang Ep-03 | Nepal Tamang Ghedung Israel | Kumar Ghising Tamang
Hyangla Ghetang Ep-02 | Nepal Tamang Ghedung Israel
Hyangla Ghetang Ep-01 | Nepal Tamang Ghedung Israel