Upcoming Videos

हिमाली पाठशाला Ep-89 || ञ्युङने (महाकरुणामी) को पुजा गर्ने तरिका भाग-०३ Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-88 || ञ्युङने (महाकरुणामी) को पुजा गर्ने तरिका भाग-०२ Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-87 || ञ्युङने (महाकरुणामी) को पुजा गर्ने तरिका भाग-०१ Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-86 || नेतोन छ्यागछ्योए भाग-०३ Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-85 || नेतोन छ्यागछ्योए भाग-०२ Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-84 || नेतोन छ्यागछ्योए भाग-०१ Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-83 || कुनस्हाङ मोन्लम भाग-०२ Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-82 || कुनस्हाङ मोन्लम भाग-०१ Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-81 || ज्यामपहि मोन्लम भाग-०१ Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-80 || स्हाङच्यो मोन्लाम भाग-०३ Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-79 || स्हङच्यो मोन्लाम भाग-०२ Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-78 || स्हङच्यो मोन्लाम भाग-०१ Lopen Tashi Chhyopel
Himalaya Learning School Episode-77
Himalaya Learning School
हिमाली पाठशाला Ep-75 || बुद्धको १२ लिलाको पाठ भाग‍-०२ | Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-74 || बुद्धको १२ लिलाको पाठ भाग‍-०१ | Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-73 || रिवो साङछ्यो र सेरकेम गर्ने तरिका || भाग-०७ | Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-72 || रिवो साङछ्यो र सेरकेम गर्ने तरिका || भाग-०६ | Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-71 || रिवो साङछ्यो गर्ने तरिका || भाग-०५ | Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-70 || रिवो साङछ्यो गर्ने तरिका || भाग-०४ | Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-69 || रिवो साङछ्यो गर्ने तरिका र व्याख्या || भाग-०२ | Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-67 || रिवो साङछ्यो गर्ने तरिका || भाग-०१ | Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-67 || ९ इष्टदेवहरुको मन्त्र र स्तुति | भाग-०२ | Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-66 || ९ इष्टदेवहरुको मन्त्र र स्तुति | भाग-०१ | Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-65 || शेरव ञिङ्पो (प्रज्ञापारमिता ) को व्याख्या भाग-०५ Lopen Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-64 || शेरव ञिङ्पो (प्रज्ञापारमिता ) को व्याख्या भाग-०४ Lopen Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-63 || शेरव ञिङ्पो (प्रज्ञापारमिता ) को व्याख्या भाग-०३ Lopen Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-62 || शेरव ञिङ्पो (प्रज्ञापारमिता ) को व्याख्या भाग-०२ Lopen Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-61 || शेरव ञिङ्पो (प्रज्ञापारमिता ) को व्याख्या भाग-०१Lopen Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-60 || देमोन दुईपा || भाग-१३ || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-59 || देमोन मोन्लम || भाग-१२ || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-58 || देमोन मोन्लम || भाग-११ || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-57 || देमोन मोन्लम || भाग-१० || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-56 || देमोन मोन्लम || भाग-९ || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-55 || देमोन मोन्लम || भाग-८ || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-54 || देमोन मोन्लम || भाग-७ || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-53 || देमोन मोन्लम || भाग-६ || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-52 || देमोन मोन्लम || भाग-५ || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-51 || देमोन मोन्लम || भाग-४ || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-50 || देमोन मोन्लम || भाग-३ || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-49 || देमोन मोन्लम || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-48 || देमोन मोन्लम || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-47 || नङ्वा थाये मोन्लमको व्याख्या || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-46 || थुग्जे छेन्पो मणिको व्याख्या भाग-०४ || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-45 || थुग्जे छेन्पो मणिको व्याख्या भाग-०३ || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-44 || थुग्जे छेन्पो मणिको व्याख्या भाग-०२ || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-43 || थुग्जे छेन्पो मणिको व्याख्या भाग-०१ || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-42 || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-41 सोल्देव मणि || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-40 || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-39 || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-38 || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-37 || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-36 || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-35 || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-34 || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-33 || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-32 || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-31 || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-30 || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-29 || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-28 || Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-27 || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep26 || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-25 || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-23 || Tashi Chhyopel
हिमाली पाठाशाला Ep-22 || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-21 || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-20 || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-19 || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-18 || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-17 || Lopen Tashi Chhyopel ||
हिमाली पाठशाला Ep-16 || Lopen Tashi Chhyopel ||
हिमाली पाठशाला Ep-15 || Lopen Tashi Chhyopel ||
हिमाली पाठशाला Ep-14 || Lopen Tashi Chhyopel ||
हिमाली पाठशाला Ep-13 || Lopen Tashi Chhyopel
हिमाली पाठशाला Ep-12 || Lopen Tashi Chhyopel ||
हिमाली पाठशाला Ep-11 || Lopen Tashi Chhyopel ||
हिमाली पाठशाला Ep-10 || Lopen Tashi Chhyopel ||
हिमाली पाठशाला Ep-9 || Lopen Tashi Chhyopel ||
हिमाली पाठशाला Ep-8 || Lopen Tashi Chhyopel ||
हिमाली पाठशाला Ep-7 || Lopen Tashi Chhyopel ||
हिमाली पाठशाला Ep-6 || Lopen Tashi Chhyopel ||
हिमाली पाठशाला Ep-5 || Lopen Tashi Chhyopel ||
हिमाली पाठशाला Ep-4 || Lopen Tashi Chhyopel ||
हिमाली पाठशाला Ep-32 || Lopen Tashi Chhyopel ||
हिमाली पाठशाला Ep-02 || Lopen Tashi Chhyopel ||
हिमाली पाठशाला Ep-01 || Lopen Tashi Chhyopel ||
Himalaya Learning School || Ep--01 || Tashi Chhoephel. ||