Mission and Objectives
of Dharma Awards 2021

Click here to View

Procedure
Dharma Awards 2021

Click here

Roles you can play to make Dharma Awards 2021 successful

Click here to Read

Forms for
Dharma Awards 2021

Click here to download

Brochures of Dharma Awards 2021

Click here to download

धर्म अवार्डस 2021 मापदण्ड तथा कार्य विधि– २०७७

पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

धर्म अवार्डस 2021
को लक्ष्य र उद्देश्य

पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

धर्म अवार्डस 2021 सफल पार्न तपाइको भूमिका

पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

Documentary related to Dharma Awards View All

Nominated for Dharma Chakra AwardView All

Nominated for Dharma Chakra Theravada AwardView All

Nominated for Dharma Chakra Mahayana AwardView All

Nominated for Dharma Chakra Vajrayana AwardView All

Nominated for Dharma Ashoka National Leadership AwardView All

Nominated for Dharma Ashoka International Leadership AwardView All

Nominated for Padma Sambhava Mahasiddha AwardView All

Nominated for Nagarjuna Invention AwardView All

Nominated for Manjushree Best School AwardView All

Nominated for Manjushree Best College & University AwardView All

Nominated for Manjushree Best Artist AwardView All

Nominated for Manjushree Buddhist Music AwardView All

Nominated for Manjushree Corporate AwardView All

Nominated for Ananda Humanitarian AwardView All

Nominated for Vishakha Women Welfare AwardView All

Nominated for Anatha Pindika Philanthropist AwardView All

Nominated for Xuanzang Great Pilgrim AwardView All

Nominated for Jivaka Best Hospital AwardView All

Nominated for Jivaka Best Doctor AwardView All